◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

Achiziții ecologice: realități și perspective

Achizițiile ecologice sunt procesele prin care clienții iau în calcul factorii de mediu atunci când cumpără produse, servicii sau lucrări, cu scopul de a reduce impactul asupra sănătății și asupra mediului înconjurător. Expresia Achiziții ecologice semnifică un proces de alegere prin care cumpărătorii urmăresc să achiziționeze bunuri, servicii și lucrări cu un impact redus asupra mediului pe tot parcursul ciclului lor de viață, în comparație cu bunurile, serviciile și lucrările cu aceeași funcție primară care ar fi altfel achiziționate.
Într-o economie modelată de cerere, achizițiile ecologice reprezintă o presiune importantă în favoarea dezvoltării durabile. Grija față de mediu a entităților achizitoare este transferată furnizorilor lor, dar și furnizorilor acestora din urmă, printr-un efect multiplicator care are tendința de a difuza în întreaga economie. Promovarea achizițiilor ecologice și introducerea în procesul de achiziție a unor criterii privind protecția mediului, va permite îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor oferite cetăţenilor, promovarea modelelor de producţie şi consum durabile precum și încurajarea dezvoltării şi aplicării tehnologiilor curate prietenoase cu mediul, reducând cantitatea de deşeuri, emisiile de gaze cu efect de seră şi poluarea, ducând în final la realizarea unui mediu mai curat şi la încurajarea modelelor durabile de comportament. De asemenea, se poate asigura un avantaj în ceea ce priveşte inovarea şi dezvoltarea tehnologiilor de vârf, menţinând astfel competitivitatea industriei şi mediului de afaceri. Totodată, achiziţiile publice verzi pot încuraja utilizarea produselor/serviciilor cu eticheta ecologică a Uniunii Europene, ceea ce însemnă achiziția de produse şi servicii cu performanţă mare din punct de vedere al protecţiei mediului.
Achizițiile ecologice sunt relevante atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat. În achizițiile publice, preocuparea pentru includerea criteriilor de mediu în atribuirea contractelor s-a intensificat în ultimul deceniu. De exemplu, statele membre ale Uniunii Europene – cu excepția Estoniei, Greciei, Ungariei, Luxemburgului și României – adoptaseră până în 2017 planuri naționale de acțiune pentru achiziții ecologice și durabile. În sectorul privat, multe companii practică achizițiile verzi, ca parte a politicii lor de responsabilitate socială.
În ciuda progreselor incontestabile înregistrate in ultimii ani, inițiativele din domeniul achizițiilor ecologice îmbracă un caracter mai degrabă punctual decât sistematic, iar gradul de extindere și cuprindere a acestora este insuficient cunoscut. Sunt necesare mai multe cercetări pentru a evalua implicațiile economice și sociale ale achizițiilor ecologice, cu atât mai mult cu cât condițiile pieței se schimbă rapid, oferind noi soluții și mai multe opțiuni. În plus, contribuția cercetătorilor este necesară pentru a ajuta responsabilii pentru politici publice, liderii de afaceri și practicienii din domeniul achizițiilor să ia decizii informate și să depășească provocările practice.
Plecând de la aceste considerente, revista Amfiteatru Economic a invitat cercetătorii cu preocupări în domeniu să propună spre publicare lucrări de cercetare care să contribuie la mai buna cunoaștere a modului de implementare a principiilor achizițiilor ecologice la nivelul sectorului public și al celui privat precum și a impactului aplicării acestor principii asupra firmelor, economiei și societății.
Articolul, Adoptarea planurilor naționale de achiziții ecologice din perspectiva economiei circulare, face o analiză a impactului adoptării planurilor naționale de achiziții ecologice asupra economiei circulare la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene pentru perioada 2007-2018 pornind de la trei ipoteze potrivit cărora impactul adoptării acestor planuri este pozitiv asupra creșterii economice, asupra emisiilor de CO2 și asupra economiei circulare.
Adoptarea achizițiilor ecologice are implicații asupra pieței muncii ca urmare a transformărilor care apar în structura economică. Lucrarea Implicațiile achizițiilor ecologice asupra pieței muncii din România în contextul tranziției spre economia ecologică asigură o mai bună înțelegere a conceptului și politicilor privind achizițiile ecologice precum și a implicațiilor asupra pieței muncii românești în tranziția către economia ecologică prin intermediul achizițiilor ecologice. Analizele întreprinse în articol oferă o caracterizare a pieței muncii românești, o anticipare și o mai bună înțelegere a modului în care schimbările structurale survenite în economie prin adoptarea achizițiilor ecologice pot reconfigura piața muncii.
Firmele pot contribui la realizarea obiectivelor de sustenabilitate prin achizițiile lor atunci când optează pentru cele ecologice. În lucrarea față, autorii s-au concentrat asupra achizițiilor produselor certificate de către Forest Stewardship Council (FSC). Faptul că nu există statistici public disponibile cu privire la valoarea achizițiilor ecologice pe țări, la nivelul UE și nici cu privire la achiziționarea produselor FSC, articolul Achizițiile ecologice prin certificarea Forest Stewardship Council (FSC). Percepțiile firmelor private din România și disponibilitatea lor de a cumpăra, subliniază că singura modalitate de a înțelege piața produselor FSC este studierea percepțiilor și intențiilor firmelor de a cumpăra astfel de produse. Studiul de față face referiri la comportamentul (activități și percepții) firmelor din România legat de achizițiile de produse certificate FSC și dacă percepțiile firmelor pot prezice disponibilitatea consumatorilor de a înlocui produsele convenționale cu cele certificate FSC în condiții egale de preț.
Plecând de la observația că în ultimii ani s-au intensificat preocupările pentru protejarea mediului și dezvoltarea unui comportament ecologic în rândul operatorilor din industria turismului, articolul Achiziţiile ecologice efectuate de managerii din industria hotelieră. O abordare a principalilor factori determinanţi, abordează achizițiile ecologice din perspectiva managerilor de hoteluri, prin analiza relațiilor dintre acestea și atitudinea pro-mediu, problemele de mediu și beneficiile care îi motivează pe manageri să efectueze achiziții ecologice.
Având în vedere rolul important ce revine cercetării științifice în domeniul achizițiilor ecologice cu privire la conștientizarea importanței acestora dar și a efectului lor asupra dezvoltarii durabile, în acest număr al revistei avem două lucrări. O cercetare referitoare la Analiză bibliometrică asupra domeniului achiziţiilor publice ecologice, are drept scop determinarea interesului în zona de cercetare ştiinţifică asupra achiziţiilor publice ecologice şi explicarea evoluţiei acestora, începând cu momentul identificării primului document cu caracter ştiinţific publicat în acest domeniu. În acest sens, autorii au recurs la o metodă de cercetare cantitativă ce presupune folosirea unui produs software de specialitate în domeniul bibliometriei, VOSviewer. Cealaltă lucrare se referă la Achizițiile publice ecologice în literatura de specialitate, care prezintă o recenzie a literaturii de specialitate referitoare la achizițiile publice ecologice în baza de date Scopus, folosindu-se ca metodologie recenzia tradițională împreună cu recenzia structurată a literaturii științifice.
Punerea în aplicare a principiilor achizițiilor ecologice în sectoarele publice și private este o idee importantă în favoarea dezvoltării durabile. Lucrarea, Angajamentul în achizițiile verzi: antecedente și rezultate pentru IMM-urile producătoare din Iran, este un studiu corelațional care a urmărit să identifice și să analizeze antecedentele și rezultatele adoptării practicilor de achiziții ecologice legate de produse în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii. Rezultatele și sugestiile acestui studiu pot oferi marketerilor și managerilor o perspectivă pentru a îmbunătăți performanțele întreprinderilor producătoare mici și mijlocii. O altă lucrare ce se referă tot la întreprinderile mici și mijlocii este Managementul achizițiilor ecologice în întreprinderile mici și mijlocii cu activitate de producție din țările în curs de dezvoltare, care analizează problema gestionării achizițiilor ecologice la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii din țările în curs de dezvoltare, evidențiind faptul că acestea ar trebui să acorde atenție dezvoltării și implementării achizițiilor ecologice, deoarece acest lucru va avea un impact pozitiv asupra performanței lor.
Articolul, Analiza realităților, evoluției și perspectivelor dezvoltării urbane ecologice din punct de vedere international, scoate în evidență faptul că există o preocupare din ce în ce mai mare cu privire la dezechilibrul dintre urbanizare și conservarea mediului, în condițiile în care peste jumătate din populația lumii trăiește în mediul urban, precizîzând că dezvoltarea urbană ecologică a devenit unul dintre cele mai inovatoare și evoluate domenii din ecologie, achiziții ecologice și mediu construit. Scopul acestui studiu este de a oferi o perspectivă asupra realităților, evoluției și perspectivelor dezvoltării urbane ecologice la nivel internațional.
Chiar dacă există o prejudecată a oamenilor, conform căreia produsele și serviciile ecologice sunt mai scumpe decât cele neecologice, această opinie nu are în vedere și întregul ciclu de viață al acestora. Deși inițial sunt mai scumpe, pe termen lung beneficiile achiziționării produselor ecologice nu sunt limitate doar la impactul asupra mediului. Ele includ și beneficii sociale și de sănătate precum și beneficii economice și chiar politice.
Achizițiile de produse ecologice se impun ca o necesitate și oportunitate a zilelor noastre, reprezentând unul din pilonii de bază ai dezvoltării durabile a societății, iar conștientizarea necesității acestora presupune crearea unui curent de gândire capabil să transforme mentalitatea individului, indiferent de comunitatea din care face parte.

Redactor-șef, Vasile Dinu, membru UZPR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *