◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro12.06.2024

Revista Amfiteatru Economic, nr. 62/2023

Perspective ale economiei circulare în producția și consumul aparaturii electrice și electronice

Tranziția către o economie mai circulară înregistrează progrese în majoritatea domeniilor, chiar dacă viteza schimbărilor diferă semnificativ de la un sector la altul. În acest context, echipamentele electrice și electronice de uz casnic și personal (clasificate și enumerate în anexele III și IV ale Directivei (UE) 2012/19)  fac o notă discordantă.

Circularitatea produselor tehnice presupune prelungirea duratei de utilizare, utilizarea în comun, înlesnirea reparării și a modernizării, redistribuire, recondiționare, colectare și reciclare specializată. Dacă în prezent accentul cade pe gestionarea adecvată a deșeurilor, pentru viitor se mizează pe incorporarea circularității în fazele de concepție și proiectare ale produselor. 

În raport cu dezideratele enunțate, se observă evoluții contradictorii. Este posibil ca factorii care acționează în favoarea menținerii modelului linear tradițional să prevaleze în continuare. Înlocuirea echipamentelor electrice și electronice se face la intervale tot mai scurte de timp, cu puține excepții modernizarea produselor nu este posibilă, iar repararea este descurajată, predarea aparatelor scoase din uz către operatori specializați se lovește de o serie de bariere.

Printre posibile cauze ale întârzierii adoptării modelului circular analiștii evidențiază interesul legitim al producătorilor de a dobândi avantaj competitiv prin accelerarea inovării, promovarea produselor de generație mai nouă și stimularea cererii de reînnoire, precum și dorința legitimă a consumatorilor de a se dota cu aparate ce incorporează tehnologii de ultimă oră, oferă funcționalități sporite și un confort îmbunătățit. Totodată, menținerea în funcțiune, revalorificarea și reciclarea echipamentelor este în multe cazuri ineficientă datorită costurilor ridicate. Pe de altă parte, sunt evocate și practici mai greu de justificat cum sunt planificarea scoaterii din uz a produsului, promovarea agresivă a produselor cu îmbunătățiri nesemnificative, politici publice ezitante aplicate lacunar.

Pe acest fond, perspectivele economiei circulare în producția și consumul echipamentelor electrice și electronice sunt încă neclare. Este necesar ca cercetarea economică și în domeniul afacerilor să  contribuie la o înțelegere mai aprofundată a mecanismelor din prezent și a factorilor ce alimentează tendințele în viitor, identificarea de posibilități noi, documentarea mai sistematică a cazurilor de succes și a celor de eșec,  intensificarea schimbului de cunoștințe și întărirea participării părților interesate la elaborarea și aplicarea de soluții practice durabile.

Având în vedere toate acestea, revista Amfiteatru Economic a invitat cercetătorii și specialiștii cu preocupări în domeniu să propună spre publicare în nr 62 al revistei lucrări  de cercetare empirică  referitoare la stadiul și perspectivele economiei circulare în producția și consumul echipamentelor electrice și electronice.

Lucrarea Rolul inovării și al noilor tehnologii în închiderea circuitul economic al echipamentelor electrice și electronice”, pleacă de la o idee foarte importantă și anume că între digitalizare și economia circulară este o relație de simbioză cu posibilități deosebite de conlucrare pentru dezvoltarea unor produse electrice și electronice eficiente. Autorii precizează că alegerea acestei arii de produse  nu este întâmplătoare, deoarece ea este de departe industria cu cel mai mare potențial în implementarea eficientă a reglementărilor economiei circulare. Deși este privit ca un domeniu cu potențial ridicat de adoptare a unor modele de afaceri care să integreze perspectiva celor două concepte, sectorul echipamentelor electrice și electronice  se confruntă cu o serie provocări reprezentate de cantitatea de deșeuri generată, rata scăzută de reciclare și reutilizare, dar și lipsa componentelor vândute separat pe piață pentru a crește durata de viață a acestor produse.

Scopul lucrării, este acela de a investiga rolul pe care inovarea și noile tehnologii îl au în închiderea circuitului economic al echipamentelor electrice și electronice în Uniunea Europeană, dar și pentru a demonstra beneficiile trecerii la un model circular al economiei în acest domeniu.

Rezultatele evidențiază particularitățile sectorului echipamentelor electrice și electronice și tiparele privind abordarea integrării celor două concepte în același sector, la nivelul statelor Uniunii Europene. Făcând abstracție de particularitățile statelor membre UE, toate țările ar trebui să se focuseze pe elaborarea de politici publice care să se focuseze pe două obiective principale: (i) încurajarea agenților economici pentru a recicla și a utiliza resurse economice rezultate în urma procesului de valorificare a deșeurilor și modificarea modelului de consum al consumatorilor prin reducerea, pe cât posibil, a generării de deșeuri; (ii) creșterea numărului angajaților din sectorul economiei circulare, creșterea cheltuielilor de la bugetul de stat pentru inovare și propunerea de facilități fiscale/economice pentru agenții economici în vederea creșterii valorificării deșeurilor și a reutilizării resurselor economice.

O problematică importantă din perspectivele economiei circulare în producția și consumul echipamentelor electrice și electronice o constituie comportamentul consumatorului. In acest sens se evidențiază două articole (i) Comportamentul sustenabil al consumatorului de produse electrice și electronice, în contextul consolidării drepturilor sale fundamentaleal cărui scop îl constituie identificarea și stabilirea impactului unor factori care pot influența comportamentul consumatorilor români în procesul de achiziție a produselor electrice și electronice, comportamentul ecologic și intenția acestora de a recicla produsele învechite.  Având în vedere aceste aspecte lucrarea aduce în prim-plan doi factori determinanți din domeniul protecției consumatorilor, care pot influența înclinația lor spre achiziția de bunuri electrice și electronice durabile și ecologice, și anume: gradul de conștientizare de către consumatori a drepturilor lor și măsurile luate de autoritățile din acest domeniu în vederea consolidării drepturilor fundamentale ale acestora prin sistemul legislativ, și nu numai. (ii) Integrarea principiilor economiei circulare în comportamentul consumatorului de echipamente electrice și electronice urmărește identificarea comportamentului consumatorului cu privire la cumpărarea, utilizarea și scoaterea din uz a acestor tipuri de echipamente, în contextul tranziției către o economie circulară. Rezultatele cercetării arată existența unui profil al consumatorului mai degrabă rațional în relație cu acest tip de produse și a cărui implicare în acțiuni de reparare, reciclare sau reutilizare este diferită în funcție de categoria de echipament, observându-se totodată și o dorință relativ redusă a consumatorilor români de a achiziționa produse electrice și electronice second-hand. Articolul își dovedește utilitatea prin propunerea unui set de măsuri de îmbunătățire a circularității produselor electrice și electronice, în care atât producătorii, cât și consumatorii să participe activ.

Analiza bibliometrică privind producția și consumul de echipamente electrice și electronice în contextul economiei circulare are ca obiectiv evidențierea celor mai relevante elemente ce apar la intersecția conceptelor de economie circulară și echipamente electrice și electronice, așa cum sunt ele reflectate în fluxul principal de publicații științifice de până în prezent. Acest demers a fost posibil prin utilizarea unui studiu bibliometric, pe baza folosirii unor software specializate (VOSViewer și Citespace), în urma căruia au putut fi identificate atât tendințele actuale, cât și noi posibile perspective și direcții de cercetare care să contribuie la promovarea circularității în producția și consumului de echipamente electrice și electronice. Principalele rezultate obținute se referă la existența a patru clustere care se referă la managementul deșeurilor de produse electrice și electronice, economia circulară, reciclare de materiale și respectiv managementul de mediu.

Articolul „Practici specifice economiei circulare în sectorul aparaturii electrocasnice în Uniunea Europeană” abordează practicile specifice economiei circulare implementate de către producătorii din sectorul aparaturii electrocasnice. Studiul oferă o imagine de ansamblu a soluțiilor adoptate de companiile producătoare de aparate electrocasnice pentru a răspunde provocărilor și oportunităților oferite de piață. Dintre factorii care influențează eficiența utilizării resurselor potrivit modelului de afaceri VEP (modelul de afaceri valoare extinsă a produsului) cei mai frecvenți luați în considerare de către companiile analizate sunt: consumul de energie în timpul utilizării, transportul, repararea și recondiționarea. Utilizând modelul conceptual VEP, cercetarea de față evidențiază intențiile și progresele înregistrate de companiile producătoare de aparatură electrocasnică în vederea trecerii la modelul de afaceri circular. 

Dat fiind gradul mare de dotare a muncii cu capital tehnic format din echipamente electrice și electronice, dotarea consistentă a locuințelor cu echipamente specifice, precum și ritmul de schimbare a acestora\, detreminat de deprecierea fizică sau morală, a făcut ca deșeurile electrice și electronice să aibă o creștere extrem de rapidă  comparativ cu alte tipuri de deșeuri. Ca urmare, a crescut interesul pentru o gestiune eficientă a colectării acestor deșeuri și pentru închiderea fluxului circular prin refolosirea acestora sub forma unor noi resurse. Acest lucru este important deoarece ele derivă dintr-un amestec complex de materiale, inclusiv cu conținut periculos, și deci necesită un management specific pentru a evita daune majore asupra mediului și sănătății. Având în vedere aceste aspecte mulți cercetători si-au îndreptat atenția către problematica deșeurilor electrice și electronice. În acest număr de revistă avem șase articole care tratează sub diferite aspecte legate de acest tip de deșeuri astfel: (i) „Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice la nivel european” are ca obiectiv general identificarea principalilor factori care pot influenţa procesul de colectare a deșeurilor electrice și electronice, iar pe baza acestora, fundamentarea unor politici economice care pot îmbunătăți ratele de colectare; (ii) „Performanța statelor Uniunii Europene în gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în contextul economiei circulare” realizează o analiza pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor electrice și electronice, evidențiind și mutațiile intervenite în cadrul țărilor analizate în anii 2015 și 2020 (premergători și prefigurând actuala criză energetică). Analiza efectuată este una de tip cluster ierarhic, statele fiind grupate în patru clustere pe cele două perioade distincte, în care variabilele determinante vor fi reprezentate de: cantitatea de deșeuri electronice generate per capita, cantitatea de echipamente electrice și electronice vândute pe piață per capita, deșeuri electrice și electronice reciclate și pregătite pentru refolosire și rata de circularitate; (iii) „Investigarea factorilor determinanți ai gradului de colectare a deșeurilor provenite din echipamente electrice și electronice” cuantifică, pentru tările UE 27 în perioada 2009-2020, factorii care pot conduce la creșterea gradului de colectare a deșeurilor provenite din echipamente electrice și electronice. Rezultatele obținute subliniază pe de o parte faptul că o creștere a calității infrastructurii rutiere precum și o campanie online mai agresivă pot conduce la o îmbunătățire evidentă a cantității de echipamente electrice și electronice uzate colectate, iar pe de altă parte, ne arată că impactul unor variabile precum PIB per capita, consumul privat, eficacitatea guvernamentală sau cheltuielile de cercetare și dezvoltare au efecte asimetrice asupra gradului de colectare, dar pot conduce la o îmbunătățire a acestei activități în anumite condiții; (iv)  „Deșeurile electronice și consumul responsabil în țările Uniunii Europene – evoluții și prognoze pentru intervalul 2025-2030” evidențiază gradul de îndeplinire al țintelor asumate la nivelul țărilor Uniunii Europene în ceea ce privește gestionarea deșeurilor provenite de la echipamentele electrice și electronice, precum și dinamica adaptării la cerințele europene tot mai stricte în contextul tranziției către o economie cu consum redus de carbon și bazată pe principii circulare. Analiza a fost efectuată pe baza a cinci indicatori relevanți și anume: cantitatea de echipamente electrice și electronice introduse în piață, cantitatea de deșeuri de colectate, cantitatea de deșeuri tratate în instalații autorizate, cantitatea de deșeuri reutilizate și reciclate, alături de rata de reciclare a deșeurilor provenite de la echipamente electrice și electronice. Rezultatele obținute pot fi extrem de relevante pentru managementul companiilor din domeniu, dar pot oferi și o bază solidă pentru stabilirea unor politici publice sau inițiative punctuale care să susțină mai eficient promovarea consumului responsabil de echipamente electrice și electronice, în special în țările pentru care sunt anticipate evoluții mai puțin pozitive; (v) „Variabile antecedente ale intenției consumatorilor de a recicla deșeuri electrice. o perspectivă asupra industriei de jucării din România” subliniază faptul că deși România a făcut progrese semnificative în colectarea, reciclarea și recuperarea deșeurilor de dimensiuni mari, s-a acordat puțină atenție reciclării deșeurilor electrice de dimensiuni mici, cum ar fi jucăriile electrice. Prin urmare, autorii precizează că  este important să se investigheze comportamentul părinților cu privire la reciclarea jucăriile electrice în contextul unei economii circulare. Mai exact, scopul acestui studiu este de a determina care sunt variabilele antecedente care pot influența intenția consumatorilor privind reciclarea jucăriilor electrice. Rezultatele acestui studiu oferă informații importante pentru implementarea bunelor practici ale economiei circulare prin educarea populației și, în același timp, creșterea gradului de conștientizare prin campanii de marketing social; (vi) „Impactul globalizării asupra ratei de reciclare a deșeurilor electronice: dovezi din țările europene” aduce în prim-plan faptul că reciclarea și mai buna colectare a deșeurilor electronice sunt două dintre cele mai importante strategii pentru implementarea economiei circulare și a paradigmei reducere-reutilizare-reciclare vizată de Uniunea Europreană și de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Plecându-se de la acest aspect se impune a fi necesar să se identifice factorii care afectează reciclarea și să se determine măsura în care acești factori o influențează. Studiul analizează efectele globalizării și ale celor trei subdimensiuni ale acesteia (economică, politică și socială) asupra ratei de reciclare a deșeurilor electronice pentru perioada de timp 2008 – 2018.  Rezultatele indică faptul că globalizarea are un impact pozitiv asupra ratei de reciclare a deșeurilor electronice contribuind astfel la potențarea economiei circulare

Lucrarea referitoare la „Examinarea practicilor de economie circulară și a performanței sustenabile în companiile bazate pe cunoaștere din Iran” are la bază o cercetare efectuată asupra unui eșantion de 384 de manageri și experți de la companiile bazate pe cunoaștere din domeniul producției de echipamente electronice și electrice din Iran. Rezultatele arată că adoptarea tehnologiei, practicile zero deșeuri și stimulentele economice verzi au un efect pozitiv și semnificativ asupra practicilor sepecifice economiei circulare. Rezultatele arată, de asemenea, că practicile economiei circulare au un efect pozitiv asupra performanței sustenabile a companiilor de produse electrice și electronice.

Articolul „Comportamentele circulare ale consumatorilor polonezi în legătură cu produsele electrice și electronice” prezintă conceptul de comportamente circulare, în legătură cu produsele electrice și electronice, ca parte a implementării economiei circulare în viața de zi cu zi a gospodăriilor. Scopul acestui articol este de a analiza relația dintre adoptarea anumitor comportamente în legătură cu aceste tipuri de produse și efecte ale acestora sub formă de beneficii percepute de gospodărie.

Economia circulară este un subiect extrem de important, deoarece reprezintă o soluție eficientă pentru a gestiona colectarea și reutilizarea tuturor tipurilor de deșeuri. În domeniul echipamentelor electrice și elctronice problema circularității acestora a devenit una din prioritațile economiei Uniunii Europene dar și din lume. Dispozitivele electronice și echipamentele electrice definesc viața modernă: de la mașini de spălat și aspiratoare la smartphone-uri și computere, este greu să ne imaginăm viața fără ele, însă deșeurile pe care le generează au cea mai rapidă creștere în UE și numai 40% sunt reciclate, iar unele dintre ele conțin materiale potențial dăunătoare, care poluează mediul și cresc riscurile pentru sănătate. Ca urmare, ele au devenit un obstacol pentru eforturile UE de a-și reduce amprenta ecologică.

În martie 2020, Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru economia circulară ce urmărește o proiectare mai durabilă a produselor, reducerea deșeurilor și acordarea de noi drepturi cetățenilor, așa cum ar fi dreptul de a repara. În cadrul acestui plan o atenție deosebită se acordă sectoarului de echipamente electrice și electronice.

Redactor-șef,

Prof. univ. dr. Vasile Dinu

 

Conținutul revistei nr. 62 se poate accesa pe site-ul acesteia la adresa:

https://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=1216 (RO)

https://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=1216 (EN)

Un comentariu pentru “Revista Amfiteatru Economic, nr. 62/2023

  1. Va felicitam pentru munca si daruire!
    Ca de obicei sunteti in timp, realitate si la subiect.
    Mult succes pe mai departe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *