◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro01.03.2024

Comunicat de presă al Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

Având în vedere apariţia în mass-media locală a unui Apel public la responsabilitatea statului faţă de situaţia Ansamblului Brâncuşi de la Târgu Jiu, apel iniţiat de Universitatea „Constantin Brâncuşi”, dorim să facem, în numele Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, următoarele precizări:

Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu, conform prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectul principal de activitate al Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” constă în:

  • protejarea, conservarea şi punerea în valoare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” realizat de Constantin Brâncuşi la Târgu-Jiu;
  • documentarea şi cercetarea fundamentală aplicativă avansată prin dezvoltarea de programe de cercetare, consultanţă şi expertiză în domeniul vieţii şi operei lui Constantin Brâncuşi.

Având în  vedere obiectul de activitatea al Centrului Brâncuşi, menţionăm că, în vedere întreţinerii, conservării şi punerii în valoare a Ansamblului brâncuşian, instituţia noastră a iniţiat, încă din anul 2014, o serie de proceduri de lucru şi parteneriate, care prin aplicarea lor să fundamenteze atât un demers ştiinţific în ceea ce priveşte cercetările în domeniul operei brâncuşiene, cât şi realizarea unui proiect cadru prin care operele de artă ce fac parte din ansamblul sculptural să beneficieze de un suport teoretic solid şi de metode specifice, având la bază modele de bune practici, privind întreţinerea şi conservarea lor.

Astfel, prin adresa nr. 1395 din data de 15.12.2015 am înştiinţat Ministerul Culturii asupra acordului încheiat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, pe o perioadă cuprinsă între 2015–2019, acord  înregistrat sub nr. 734 din 14.07.2015, privind monitorizarea parametrilor fizico-chimici ai componentelor Ansamblului monumental „Calea Eroilor”, realizat de Constantin Brâncuşi la Târgu-Jiu prin metode ştiinţifice de cercetare, constând în: monitorizarea riguroasă a stării de conservare, crearea modelului digital multistrat, înregistrarea şi poziţionarea relativă a detaliilor de material şi constructive, completarea informaţiilor privitoare la structura monumentelor, coroborarea tuturor informaţiilor ştiinţifice necesare elaborării planului de conservare optim, inclusiv a modelelor ştiinţifice de evaluare a degradărilor naturale şi a dinamicii îmbătrânirii materialelor, obiectul acordului fiind în concordanţă cu normele internaţionale în domeniul conservării patrimoniului cultural.

Specificăm că, în baza acestui acord, în acest interval de timp, specialiştii INOE au efectuat o serie de cercetări cuprinse în programul de cercetare şi investigare asupra operelor care alcătuiesc Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”, constând în: monitorizarea microclimatului; controlul distribuţiei temperaturii pentru evaluarea stresului termic; investigaţie geo-fizică; aspecte ale analizei colorimetrice; analiza microscopică şi a emisivităţii termice; analiza imagistică multispectrală; analiza spectroscopică; model 3D; scanare laser; fotogrammetrie şi vibrometrie Doppler.

Totodată, în vederea asigurării în continuare a suportului ştiinţific necesar procesului de monitorizare a operelor, în anul 2019 am încheiat un nou acord cu INOE, privind investigarea operelor brâncuşine, acord valabil până în anul 2024.

Rapoartele privind investigaţiile făcute de experţii INOE se găsesc pe site-ul Centrului Brâncuşi, la adresa: http://certo.inoe.ro/implement_ppta/viewitem.php?id=57.

Studiul privind întreaga investigare a operelor brâncuşiene va fi publicat de către INOE, după finalizarea cercetărilor.

Totodată, am constituit o echipă pluridisciplinară de specialişti cu o bogată experienţă în întreţinerea, conservarea şi restaurarea operelor de artă, alcătuită din arhitecţi, restauratori în piatră şi metal, biologi, chimişti, petrografi, peisagişti, fizicieni, care au elaborat Proiectul cadru de urmărire în timp/mentenanţă şi intervenţii la Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”, proiect avizat de Ministerul Culturii cu nr. 164/M/2019, şi aprobat prin HCL nr. 276, din data de 24.06.2019.

Proiectul cadru asigură metodologia de lucru, cuprinde instituţiile implicate, precum şi atribuţiile specifice pentru fiecare în parte. Astfel, Centrului Brâncuşi îi revine sarcina monitorizării zilnice a operelor, iar echipei de restauratori în piatră şi metal, realizarea unui raport sintetic lunar asupra stării de conservare a acestora. Rapoartele sunt analizate în funcţie de specialitatea fiecărui membru al echipei de monitorizare care, în final, vine cu propuneri privind activităţile specifice de întreţinere şi conservare.

Pe baza acestei metodologii de lucru a fost întocmit Proiectul de intervenţie de urgenţă pentru componentele artistice din piatră ale Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”, proiect avizat de Ministerul Culturii cu nr. 270/CA/2020, proiect aflat în derulare în acest moment. Acesta este un prim pas, urmat de un proces amplu de restaurare a întregului Ansamblu brâncuşian în cadrul unui proiect ce va fi realizat de către Institutul Naţional al Patrimoniului, având la bază investigaţiile realizate în cadrul programelor iniţiate de Centrul Brâncuşi, începerea lucrărilor de restaurare fiind preconizate în prima jumătate a anului viitor, în funcţie de finanţările disponibile.

Totodată, sub semnătura doamnei dr. Diana Culescu, membră a echipei de monitorizare, au fost elaborate o serie de Măsuri necesare pentru gestionarea vegetației înglobate de Ansamblul „Calea Eroilor” şi de preluare a apelor pluviale, măsuri trimise Primăriei Târgu Jiu, în vederea obţinerii finanţării necesare realizării lucrărilor.

În vederea protejării operelor brâncuşiene din cele două parcuri am iniţiat HCL nr. 172 din data de 24.04.2017, privind măsurile de protecţie. Menţionăm că paza operelor este asigurată de Poliţia locală a Muncipiului Târgu Jiu, iar întreţinerea celor două parcuri este asigurată de societatea S.C. Edilitara S.A., societate a Primăriei Târgu Jiu.

Referitor la atribuţiile ce-i revin Centrului „Brâncuşi” în privinţa dosarului de înscriere a Ansamblului brâncuşian în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, am elaborat, în conformitate cu Ghidul operaţional privind implementarea Convenţiei Patrimoniului Mondial, împreună cu IHS România (Institute for Housing and Urban Development Studies), Planul de protecţie şi gestiune al Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”, aprobat prin HCL nr. 406 din data de 30.09.2020.

Specificăm faptul că, două dintre cele trei prezentări publice ale Dosarului de înscriere a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, realizate la Târgu Jiu, au avut loc chiar la Universitatea „Constantin Brâncuşi”, în baza Acordului de parteneriat încheiat cu conducerea de atunci a universităţii, una în data de 16 martie 2017, în cadrul „Colocviilor Brâncuşi”, la Campusului Studenţesc Debarcader, în prezenţa Ministrului Culturii de la acea dată, domnul Ionuţ Vulpescu, precum şi a conducerii Institutului Naţional al Patrimoniului, respectiv a domnului director general Ştefan Bâlici şi a doamnei director Irina Iamadescu, focus-point pentru UNESCO, în calitate de realizatori ai dosarului, iar cea de-a doua, în data de 20 noiembrie 2017, în amfiteatrul Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, când alături de conducerea INP a fost prezent şi domnul Barry Gamble, expertul în Patrimoniul Mondial angajat de statul român pentru întocmirea dosarului de candidatură.

În cadrul aceluiaşi eveniment din data de 16 martie 2017, la invitaţia Centrului „Brâncuşi”, a fost prezent la lucrări şi domnul arhitect Dorin Ştefan, care a făcut o prezentare a proiectului de Amenajare a „Căii Eroilor”, şi tot în cadrul colocviului a fost prezentat, de către criticul de artă Pavel Şuşară, membru al Consiliului Ştiinţific al Centrului „Brâncuşi”, un punct de vedere referitor la oportunitatea înfiinţării la Târgu Jiu a unui muzeu al sculpturii moderne, care să poarte numele lui Constantin Brâncuşi.

Referitor la dosar, trebuie specificat şi faptul că Planul de management al Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” a fost realizat în concordanţă cu cerinţele specifice pentru un sit UNESCO, programele şi proiectele prevăzute în cadrul planului de management şi a planului minimal anual fiind realizate, totodată, în  concordanţă cu obiectul de activitate al instituţiei, precum şi cu bugetul alocat de autoritate, respectiv Consiliul local al Municipiului Târgu Jiu.

În cadrul acestor programe şi proiecte, în vederea promovării Ansamblului brâncuşian pe plan naţional şi internaţional, am realizat o seamă de parteneriate cu: Institutul Cultural Român, Academia Română, Institutul Naţional al Patrimoniului, Centrul „G. Pompidou”, Uniunea Artiştilor Plastici din România, cu o serie întreagă de instituţii de cultură de la nivel local şi central. Totodată, pentru o mai bună informare, am încheiat parteneriate cu instituţii media locale şi naţionale. Exemple în  acest sens sunt parteneriatele cu: TVR, Radio România Cultural, Radio România Internaţional, Radio România Actualităţi, cu site-uri şi platforme de ştiri, cu reviste de cultură etc.

Prin HCL nr. 334 din data de 31.08.2015 a luat fiinţă Consiliul Ştiinţific al Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” ca organism cu rol consultativ.

Tot în privinţa promovării Ansamblului brâncuşian, am realizat numeroase evenimente şi manifestări cultural-ştiinţifice:

  • colocvii naţionale şi internaţionale cu participarea unor personalităţi ştiinţifice şi culturale, reprezentative în raport cu Constantin Brâncuşi, recunoscute ca autorități în domeniu la nivel european, un exemplu în acest sens fiind prezenţa la Târgu Jiu a lui Friedrich Teja Bach, profesor la Institutul de Istoria Artei din cadrul Universității din Viena, Serge Fouchereau, curator francez de expoziții de artă, a doamnei Doina Lemny de la Centre „G. Pompidou” şi membră în Consiliul ştiinţific al Centrului „Brâncuşi”, a academicienilor Sorin Dumitrescu şi Mircia Dumitrescu, a profesorului Sorin Alexandrescu, a Soranei Georgescu-Gorjan, fiica inginerului Ştefan Georgescu-Gorjan, realizatorul tehnic al Coloanei fără Sfârșit, precum şi a multor altor personalităţii ale căror lucrări reprezintă un cumul valoric în ceea ce priveşte înţelegerea operei brâncuşiene.
  • „Atelierele Brâncuşi”, cu participarea unor importanţi artişti români şi străini.

Am înfiinţat Editura „Brâncuşi”, în care au apărut deja o serie de volume dedicate lui Brâncuşi, editând două reviste de cultură: „Confesiuni” şi „Brâncuşi”, având totodată în derulare o serie de studii care, în funcţie de bugetul alocat, îşi vor găsi locul specific. Am crescut potenţialul Bibliotecii Brâncuşi, prin achiziţia unui număr important de volume despre C. Brâncuşi şi am început să construim Arhiva Brâncuşi, un prim pas fiind realizarea Arhivei Gorjan. Totodată lucrăm la o platformă de cercetare care va avea două direcţii: una dedicată cercetătorilor în materie de Brâncuşi, o alta dedicată publicului larg, care va cuprinde informaţii de ultimă oră.

Menţionăm că informaţii despre programele şi proiectele Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” pot fi găsite pe site-ul instituţiei: www.centrulbrancusi.ro.

Având în vedere cele menţionate, precum şi multe altele ca atare, conducerea Centrului „Brâncuşi” îşi exprimă convingerea că, printr-un dialog permanent şi deschis, putem găsi împreună, cele mai bune soluţii privind întreaga moştenire Brâncuşi de la Târgu Jiu.

Doru Strîmbulescu

                                          Manager al Centrului de Cercetare, Documentare şi

                                      Promovare „Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu

 

leviathan.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *